רשימת פירסומים

פרופ’ יורם ברגל

רשימת פירסומים כרונולוגית

ספרים ומונוגרפיות

ברגל, י. 1975, שימושי קרקע חקלאיים במושבות קטנות (במבט גיאוגרפי אזורי), עבודת דוקטורט, בהדרכת יהודה קרמון, האוניברסיטה העברית ירושלים, עמ‘ 227.

ברגל, י., וסופר א., 1976, תמורות בכפרי המיעוטים בישראל, הוצאת אופקים בגיאוגרפיה, 1976, 79 עמ‘.

Bar-Gal, Y., Soffer,A., 1981, Geographical Changes in the Traditional

Arab Village in Northern Israel, Center for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham,, 88 pp.

Bar-Gal,Y.,1991, The Good and the Bad, a Hundred Years of Zionist Images in Geography Textbooks, QMW Research Paper in Geography, University of London, , 40 pp.

ברגל, י., ,1993מולדת וגיאוגרפיה במאה שנות חינוך ציוני, עםעובד, 250 עמ

ברגל, י., 1999, סוכנת תעמולה ארץ ישראלית: הקקל 1924-1947, זמורה ביתן ואוניברסיטת חיפה, 270 עמ

Bar-Gal, Y, 2003, Propaganda and Zionist Education, The Jewish National Fund 1924-1947, University of Rochester Press,

ברגל, י., 2003, מי שחלם נתן שלם ויומניו, הוצאת משרד הבטחון, תלאביב, 279 עמ

ברגל, י. נ. קליאוט, וא. פלד,(עורכים), 2004, מחקרים בארץ ישראל ספר אביאל רון, החוג לגיאוגרפיה אוניברסיטת חיפה, 414 עמ

ברגל, י. ומ. ענבר, (עורכים), 2005, מאזור לסביבה ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת חיפה, 534 עמ

מאמרים בכתבי עת מדעיים ופרקים בספרים

ברגל, י., 1975, “על שתי תמורות בישובי מיעוטים במישור החוף הצפוני“, אצל ידעיה, מ., וסופר, א., מישור החוף הצפוני, מחקרים גיאוגרפיים, במערבו של גליל, עמ‘ 30-17

ברגל, י., 1975, “לשאלת אופיים החקלאי של אזורים בישראל“, מרחבים, ב‘, עמ 88-82.

ברגל, י., 1975, “על אזוריות שימושי קרקע חקלאיים סביב יישוב חקלאי“, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ט‘, עמ 101-88.

ברגל, י., 1975, “המושב השיתופי, פרק בגיאוגרפיה חברתית“, אופקים בגיאוגרפיה, א‘, 101-88.

Bar-Gal,Y., 1975, “Changes in the structure of minority villages in Israel,” Sociologia Ruralis, Vol. 15, , pp. 173-188.

ברגל, י., 1975, “על שתי תמורות בישובי מיעוטים במישור החוף הצפוני“, אצל ידעיה, מ., וסופר, א., מישור החוף הצפוני, מחקרים גיאוגרפיים, במערבו של גליל, עמ‘ 30-17

ברגל, י., 1975, “התארגנות ושירותים בישוב הכפרי“, אצל ידעיה, מ., וסופר, א., מישור החוף הצפוני, מחקרים גיאוגרפיים, במערבו של גליל, עמ‘ 60-47

ברגל, י., 1976, “תיעוש הקיבוצים כתהליך דיפוזיוני“, בקיבוץ, 3,, עמ‘ 237-221.

Bar-Gal,Y., & Soffer, A.,1976, “Urban elements in non-Jewish villages in North Israel,” in

Amiran, D.H.K. and Ben Arieh, Y. (eds.), Geography in Israel, Jerusalem, pp. 257-296

ברגל, י., 1977, “השפעת מערכת קבלת החלטות על פעילות חקלאית בישראל“, אופקים בגיאוגרפיה, 3, עמ‘ 97-85.

ברגל, י., 1979, “תפישת מפת ישראל עלידי תלמידים וסטודנטים“, עיונים בחינוך,22, עמ‘ 140-125.

ברגל, י., 1979, “שיקולים מנחים בחיבור ספרי לימוד בגיאוגרפיה חבלית ונושאית“, עיונים בחינוך, 22, עמ‘ 116-107.

Bar-Gal,Y., 1979, “Perception of borders in a changing territory: the case of Israel,” Journal of Geography, Vol. 78, pp. 273-276.

Bar-Gal, Y.,1980, “Dimensions of time and space in cooperative agricultural organizations in non-Jewish villages in Israel” Middle Eastern Studies, vol.16. pp. 236-245 Bar-Gal,Y.,1980, “The image of environment and mental maps in rural areas: the case of a kibbutz in Israel,” Human Ecology, Vol. 8, 1980, pp. 277-283

Bar-Gal,Y., & Soffer A.,1979,”Spontaneous urbanization in non-Jewish settlement in Israel,” in Beaujeu-Garnier, J. and Reichman, S. (eds.) Urbanization Contemporarie et Justice Social, National Council for Research and Development, Jerusalem, pp. 263-276.

ברגל, י., וסופר, א., 1980, “על מגמות באוכלוסית המיעוטים בגליל והשלכותיהם התיכנוניות“, עיר ואיזור, 4, עמ‘ 66-64

Bar-Gal,Y.,1981, “Comments on the seasonal variation of birth rates in Israel,” Geographical Research Forum, Vol. 3, pp. 54-56

ברגל, י., 1981, “הספרות והגיאוגרפיה“, שחר, א., (עורך), מבנה הדעת בגיאוגרפיה ומשמעותם החינוכית, האוניברסיטה העברית ירושלים ומשרד החינוך, עמ‘ 68-60

ברגל, י., 1982, “חוויית הנוף העירוני מיפו דרך אחוזת בית לתלאביב“, אופקים בגיאוגרפיה, 5, עמ‘ 80-73

Bar-Gal,Y., 1982, “Ruralization rate and migration balance under core/periphery

conditions – the Israeli case,” GeoJournal, Vol. 6, pp. 165-172.

Bar-Gal,Y.,1983, “Villages under urban siege,” Ekistics, Vol. 50, pp. 9-13

ברגל, י., 1983, “שני רחובות שני עולמות“, אופקים בגיאוגרפיה, , 8, עמ‘ 69-57

ברגל, י., ושמאי, י., 1983, “ביצות עמק יזרעאל, מיתוס ומציאות“, קתדרה, 27, עמ‘ 174-163

ברגל, י., 1983, “עמק יזרעאל וביצותיו“, קתדרה, 30, עמ‘ 195-185

ברגל, י., 1983, “תכנון גנים לאומיים ושמורות טבע בגליל“, שמואלי, א., וחובריו, (עורכים) ארצות הגליל, אוניברסיטת חיפה ומשרד הבטחון , עמ‘ 846-639

ברגל, י., 1984, “חידת הביצות בעמק יזרעאל“, קתדרה, 32, עמ‘ 201-198

Bar-Gal,Y., 1984, “The subjective significance of the landscape of Tsfat -Israel’s city of the Kabala,” Folklore, Vol. 95, pp. 245-250.

Bar-Gal,Y., 1984, “The Birth Panges Of a City” in C.S. Yadav(ed) ,Percpetural and Cognitive Image of the City, New Delhi, Concept Publishing 409-420

Bar-Gal,Y. & Soffer,A.,1985, “Planned sedentarization of Bedouin in Israel,” Geoforum, Vol. 16, pp. 425-428

Bar-Gal,Y., 1985, “The Shtetl, the Jewish Small Town in Eastern Europe” ,Journal of Cultural Geography, Vol. 5, pp. 17-29

Bar-Gal, Y., 1985, “Urbanization in Israel,” by E. Efrat, Applied Geography, Vol 5, pp. 173.

Shamai, S. & Bar-Gal, Y. 1987, “The swamps of the Jezrael valley: A Struggle over the Myth”, Sociologia Internationalis, Vol. 25, pp. 193-206

ברגל, י.,1986, “חדירה והתנחלות של ערבים בנצרת עילית עדויות ראשונות“, סופר, א., (עורך) דפוסי מגורים והגירה פנימית בקרב ערביי ישראל, מונוגרפיה בחקר המזהת, אוניברסיטת חיפה, עמ‘ 64-51

ברגל, י., 1987, “הסיור הלימודי והפעלתו ניסוי ומסקנות“, לוי, א., וזילברשטיין,מ. (עורכים) הלכה ומעשה בתכנון לימודים, ספר 5, עמ‘ 97-89

Bar-Gal,Y., 1987, “Social pluralism and the urban fringe: the Israeli case,” in C.S. Yadav (ed.), Perspectives in Urban Geography, Volume 9 ,Concept Publishing Company, New Delhi, pp. 41-53

Bar-Gal,Y., 1987, “The aims and problems of geography teaching in Israel,” Haubrich, H., (ed.), International Trends in Geographical Education,I.G.U. Commission of Geog. Education, Freiburg, pp. 171-180.

Bar-Gal, Y.,1989, “Naming City Streets – A chapter in the history of Tel-Aviv, 1909-1947”, Contemporary Jewry, 10, pp. 40-49.

ברגל, י., 1988, ” שמות לרחובות תלאביב, פרק בהיסטוריה תרבותית עירונית“, קתדרה, 47, עמ‘ 131-118

Bar-Gal, Y., 1989, “Cultural-geographical aspects of street names in the towns of Israel,” Names,, vol.37, pp. 329-344

Bar-Gal,Y. 1989, “Rural Geography”,by Michael Pacion, London: Harper and Row, Geograph Research Fourm, 9, pp 183-184

ברגל, י., 1991, “מאה שנות הוראת גיאוגרפיה בארץ הארות“, אופקים בגיאוגרפיה ,32, עמ‘ 27-17

ברגל ,י., 1992, “הסמלה פוליטית במרחב עירוני: שמות רחובות בישראל“, אופקים בגיאוגרפיה, 33-34, עמ 132-119

ברגל, י., 1992, “על מחקר גיאוגרפיעירוני חלוצי: חיפה, של יצחק שטנר, 1937″, אופקים בגיאוגרפיה, 33-34 , עמ 140-133

Bar-Gal, Y.,1993, “The popularization of geographical education in Israel”, Frankfurter Beitrage Zur Didaktik der Geography, Vol.12 pp.11-22

Bar-Gal, Y., 1993,”Geography teaching in Israel: A Retrospective View”, Journal of Geography, Vol.92 pp. 64-69

Bar-Gal, Y., 1993,”Boundaries as a topic in geographic education: the case of Israel, Political Geography, Vol.12 pp.421-437

ברגל, י., 1993, “מהלכים לקראת סטאנדרטיזציה בינלאומית של החינוך הגיאוגרפי“, אופקים בגיאוגרפיה, כרך 38-37, עמ 89-61

Bar-Gal, Y.,1994, “The image of the “Palestinian” in geography textbooks in Israel” , Journal of Geography,Vol. 93, pp. 224-234

Bar-Gal, Y., 1996, “Ideological Propaganda in Maps and Geographical Education” in J. van der Schee & H. Trimp, Innovation in Geographical Education, Netherlands Geographical studies, IGU, Commission on Geographical Education, Hague, pp.67-79

Bar-Gal, Y., 1997, “Ideologische propaganda op Kaarten”, Geografie Educatief, Vol.6, pp.8-9

Bar-Gal, Y.,1998, “Values and Ideology in the Descriptions of Jerusalem in Geography Schoolbooks: The Israeli Case“, International Research in Environmental Education, Vol. 7, pp. 151-157

Bar-Gal, Y. & Azaryau, M., 1998, “Israeli Cemeteries and Jewish Tradition: Two Cases” in Brodsky, H., (editor ), Visions of Land and Community, University Press of Maryland,pp. 105-128

ברגל, י. ועזריהו, מ., 1998, “על המפה“, אצל טרטקובר, ד., (עורך) טיול בארץ, מוזיאון ארץ ישראל, עמ 43-55

ברגל, י. 1999, “בולי הקקל פרק בעיצוב מכשיר תעמולה“, כיוונים חדשים, כרך 1, עמ 131-160

ברגל, י, 1999, “על זקני השבט, הממשיכים והחדשים בגיאוגרפיה הישראלית“, אופקים לגיאוגרפיה, כרך 51, עמ‘ 7-39

ברגל, י., 1999, “הקצה הגלוי של הקרחון“, אופקים בגיאוגרפיה, כרך 51, עמ 80-73

Bar-Gal , Y.,2000, ” Values and Ideology in Place Descriptions in Geography Schoolbooks:

The Israeli Case”, Erdkunde, Vol. 54, pp. 168-176

Bar-Gal, Y., 2000, “German Antecedents of the Department of Geography at the Hebrew University of Jerusalem: Historical Perspective”, Geographische Zeitschrift, Vol. 88, pp. 112-123

בר-גל, י. 2002,  מפות ולאומיות – קריאה מחודשת באטלס ישראל,  אופקים בגיאוגרפיה, כרך 55, עמ 28-5

ברגל, י., 2002, ” כבר שמעתי שדנים עליך בסנט: החלטות במיסוד הגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית 1927-1949″, אצל, לבסקי, ח. (עורך) תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס, כרך ב‘, 442-411

בר-גל, י. 2003, דימויי נוף ארץ ישראל בתעמולה הקק״ל, מותר, כרך 11, עמ׳ 28-19

Bar-Gal, Y., 2004, “From Berlin to Jerusalem : David Amiran and the Atlas of Israel”, Erdkunde, Vol, 58, pp. 31-42

Bar-Gal, Y., 2004, “Educators or Scientist: Dilemmas concerning the ‘pre History’ of Geography Department at the Hebrew University “, Horisons in Israeli Geography , a collection of papers, to be submitted in the IGU, Glasgow , August 2004 , pp. 397-401

Bar-Gal, Y., 2004, “Unity-Transformation-Unity-Dissolution, Metamorphoses in the Country’s landscape”, in Ayal, A., Our landscape, Notes on Landscape paiting in Israel, The Art Gallery, Haifa University, haifa, pp. 29-34

Bar-Gal, Y. and Bar-Gal, B. (2004) “Following the IGU Conference, Barnaul, Russia, summer 2003”, in International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 13, pp.374-379

ברגל,י., 2004, ”על הקיר תלויה מפה מפות הקק“ל לצרכי חינוך ותעמולה“, אצל ברגל, י. ואחרים (עורכים) מחקרים בארץ ישראל ספר אביאל רון, החוג לגיאוגרפיה אוניברסיטת חיפה, עמ‘ 259-247

ברגל,י, 2005, ”מבט אישי ואימפרסיוניסטי על ארבעים שנה בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה“, אצל ברגל, י. ומ. ענבר, עורכים, מאזור לסביבה ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, עמ 47-11

Bar-Gal, Y. & Bar-Gal, B., 2005, “A City’s Cultural Symbols and Segregation: The Case of Haifa Israel”, in John Lidstone (ed), Cultural Issues of Our Time , Cambridge University Press

Blumen, O. and Bar-Gal, Y. 2006. “The academic conference and the status of women: The annual meetings of the Israeli Geographical Society”. The Professional Geographer , 58 (3) pp.344-358.

ברגל, י.,2009, ”המפה כמודל“, פרוטוקולים: היסטוריה ותיאוריה, כרך 6, עמ‘ 86-65

Bar-Gal, Y. & Bar-Gal, B., 2008, “The Grasp of Spatial Concepts by Jewish and Arab Children: A Case Study in Israel ” in Rod Gerber and Margaret Robertson (eds) Children’s Life worlds: Locating Indigenous Voices, Nova Science Publishers, New York, New York

Bar-Gal, Y. and Bar-Gal, B., 2008, “To tie the cords between the People and the Land: Geography Education in Israel”, Israel Studies, Vol.13,pp 44-67

Bar-Gal, Y. ,2009,”From European oasis to downtown New-York: the images of Tel-Aviv in school textbooks”, Israel Studies, Vol. 14, pp.21-37

ברגל, י., 2009, ”מחזון הרצלייני ליפיפייה הנרדמת דימוי חיפה בספרי לימוד 1903-2003“, אופקים בגיאוגרפיה, כרך 74-73, עמ‘ 141-151

בר-גל,י, 2010, נופי המתים: בית עולם לחלוצים, היסטוריה וביקורת (בצלאל), גליון 18.

בר-גל, י. 2011, ״שדות הקברים״ – על בתי העלמין של עין חרוד״, אצל ארנון סופר ואחרים, תבניות נופים תרבותיים, קתדרת חייקין לגאוסטרטגיה, אוניבסיטת חיפה, עמ 63-92

.Bar-Gal. Y. 2012, “Landscapes of the Death – The Kibbutz and the cemetery”The Jewish Journal of Sociology, Vol. 54, 1-2

בר-גל, י. , 2014, זאת הקופסה הכחולה, יד בן צבי, עתמול, 233, עמ 32-33

ספרי לימוד שנים שונות

ברגל, י., גיאוגרפיה של החקלאות, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים , 1977, 59 עמ

ברגל, י., גיאוגרפיה של מערב אפריקה, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, 1977, 55 עמ

ברגל, י., ארצות הים התיכון באירופה, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, 1979, 75 עמ

ברגל, י., ברית המועצות פרקים גיאוגרפיים, עם עובד, תלאביב, 1979, 116 עמ

ברגל, י., גיאוגרפיה של אמריקה הדרומית, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, 1981, 56 עמ

ברגל, י., פרקים בגיאוגרפיה של החרושת, עם עובד, תלאביב, 1983, 106 עמ

ברגל, י., (עורך) גיאוגרפיה של סין, מרכזי למידה, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, 1984

ברגל, י., וקליאוט, נ., פרקים בגיאוגרפיה של ארצות הברית, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, וגסטליט חיפה, 1986, 145 עמ

ברגל, י., פרקים בגיאוגרפיה של החקלאות, משרד החינוך, המרכז לתוכניות לימודים, 1989 110 עמ

ברגל, י., אפריקה המשוונית והטרופית, פרקים גיאוגרפיים, עם עובד, תלאביב, 1992